8 consells per a un bon manteniment de l’ascensor

//8 consells per a un bon manteniment de l’ascensor

8 consells per a un bon manteniment de l’ascensor

És obligatori disposar d’un contracte de manteniment?

Així és, és imprescindible disposar d’un Contracte de manteniment en vigor mentre l’ascensor estigui en ús. L’empresa contractada pot ser la mateixa que ho va instal·lar o qualsevol altra autoritzada.

Amb qui puc subscriure el contracte?

El servei de manteniment ha de contractar-se amb una empresa conservadora autoritzada que deurà estar inscrita en el Registre d’empreses Conservadores existent en el corresponent Òrgan Territorial competent de l’Administració Pública.

Si l’ascensor és nou, perdo la garantia per contractar una empresa de manteniment diferent al fabricador o instal·lador?

Rotundament no. D’acord amb la normativa de defensa de consumidors i usuaris, la garantia que li dóna l’instal·lador haurà de ser de com mínim 2 anys, independentment que sigui o no l’empresa encarregada del seu manteniment.

Les variables del seu contracte: preu, durada, cobertures, pròrrogues i penalitzacions

Analitzi ben les condicions del seu contracte. El preu és fonamental, però també ho és la durada, les pròrrogues, les penalitzacions per incompliment, etc..

Tingui també present quin ocorre si el seu ascensor s’espatlla o cal canviar alguna peça. Els contractes poden ser a tot risc o cobrir només algunes contingències. És important conèixer què cobertures contracta. Han de tenir-se en compte factors com que en els primers anys de vida de l’ascensor, quan és nou, és menys probable que hagi de fer grans reparacions i que els primers anys estan coberts per la garantia.

Haig de vincular el contracte de manteniment a llarg termini?

Vinculi’s amb el seu mantenedor durant el temps estrictament necessari ja que normalment no podrà canviar de proveïdor durant el termini compromès. Asseguri’s d’obtenir avantatges reals si va a comprometre’s durant un llarg període de temps. Normalment els terminis són d’1 o 2 anys de permanència i, la majoria de vegades, aquests contractes ofereixen condicions similars als de llarg termini. Una altra opció és la de comprometre’s a llarg termini però pactant penalitzacions baixes per rescindir anticipadament el contracte per canviar de proveïdor.

Conservi una còpia del seu contracte de manteniment

Aquest document li permetrà saber quant paga i per què cobertures, venciment, l’antelació amb que deu avisar a la seva mantenedor en el cas de no voler renovar el contracte… Tot això li facilitarà canviar de mantenedor si ho desitja o millorar els termes del contracte.

Quines obligacions tinc com a propietari?

El propietari ha de vetllar perquè l’aparell elevador es mantingui en perfecte estat de funcionament, així com impedir el seu ús quan no ofereixi les degudes garanties de seguretat per a les persones o les coses. A aquests efectes, haurà de complir les següents obligacions:

  • Sol·licitar al seu degut temps la realització de les inspeccions periòdiques amb un Organisme de Control Autoritzat (OCA).
  • Facilitar a l’empresa conservadora la realització de les revisions i comprovacions que hagi d’efectuar en el seu aparell elevador.
  • En cas d’accident, es veurà obligat a posar-ho en coneixement de l’Òrgan Territorial competent de l’Administració Pública i de l’empresa conservadora i a no reprendre el servei fins que, previs els reconeixements i proves pertinents, ho autoritzi aquest Òrgan competent.

Amb qui haig de fer una inspecció obligatòria?

Les inspeccions periòdiques són responsabilitat de l’Òrgan Territorial competent de l’Administració Pública.

És el propietari el que ha de sol·licitar i pagar la inspecció, corresponent a l’empresa conservadora advertir-li de la periodicitat i dates d’inspecció.

Per |2016-11-28T18:23:32+01:0012 novembre , 2016|Comunitats|0 Comentaris

Sobre l'Autor:

Josep M. Prats

Deixar un comentari