Quant em costa constituir una societat limitada?

//Quant em costa constituir una societat limitada?

Quant em costa constituir una societat limitada?

Si està pensant a constituir una societat limitada, hi ha diversos aspectes que haurà de valorar però tingui en compte que els tràmits per constituir-la i els temps que aquests comporten són menors del que creu.

Avui dia amb les últimes reformes legislatives, no és molt costós constituir una societat limitada. S’han agilitat els tràmits registrals, existeixen models d’estatuts de societats publicats fins i tot en el BOE que faciliten la seva constitució, fins i tot hi ha notaries que s’encarreguen de tots els tràmits. El cost aproximat entri notaria, Registre Mercantil i assessoria que s’encarregui dels tràmits d’inscripció, alta en Hisenda, etc podria oscil·lar entre els 300 a 1.000€ depenent dels tràmits a realitzar, de les pròpies tarifes de cada professional, o de si decideix encarregar-se vostè mateix de tots els tràmits registrals i administratius. En aquest últim cas els costos es redueixen substancialment ja que únicament pagaria notari i Registre amb un cost aproximat de 270€, però si escull encarregar-se vostè mateix dels tràmits d’inscripció en el Registre, alta en Hisenda i Seguretat Social, informi’s ben para no cometre errors.

Els tràmits més freqüents a l’hora de constituir una societat limitada són: anar al notari per constituir-la; portar l’escriptura al Registre Mercantil a inscriure-la; posteriorment donar-la d’alta en Hisenda indicant el tipus d’activitat i les seves obligacions fiscals; també davant la Seguretat Social si es pretén contractar a algun treballador; i finalment donar d’alta el fitxer que correspongui davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades pel tema de la LOPD. Aquests són els tràmits més habituals

Sí que és veritat que antigament la constitució d’una societat limitada podria costar-li per més d’1.500€ però actualment això ja és no és així. En la nostra opinió sempre és més recomanable constituir la seva pròpia societat que comprar una ja constituïda encara que s’ofereixi com de recent creació. Més que gens, perquè és difícil que pugui arribar a saber amb certesa si aquesta societat arrossega algun deute amb tercer, amb Hisenda, Seguretat Social o hagi generat alguna responsabilitat per la qual hagi de respondre, per molt que li presentin un certificat d’estar al corrent de pagament.

No obstant això, l’important a l’hora de constituir una d’aquestes societats, com bé sap, no és el seu cost, sinó la seva utilitat.

A nivell fiscal, per a una PIME l’estalvi fiscal que li pot suposar tenir o no tenir una societat potser no sigui molt significatiu i potser no sigui l’argument principal per constituir-la si el seu nivell d’ingressos supera uns 15.000€ aprox. El tipus impositiu d’una SL en general se situa en el 25%, i el tipus impositiu d’un autònom pot oscil·lar d’entre el 0% o superar àmpliament el 25% depenent del seu volum d’ingressos

Un argument de rellevància pot ser el sector al que es dediqui la seva societat o el volum de personal assalariat, perquè la responsabilitat que la seva empresa o els seus treballadors poden generar afectarà directament al seu patrimoni personal, en el cas que anés un autònom. No obstant això, si vostè és només l’administrador de la societat que ha generat algun tipus de responsabilitat civil, és bastant probable que només respongui amb el patrimoni de la societat. I en el cas que anés únicament un soci més, és molt difícil que pugui respondre amb el seu patrimoni.

Sí que són convenients aquest tipus de societats per als casos en els quals es pretengui: ordenar les relacions entre els socis, el grau de participació de cadascun, d’aportació de capital, d’assumpció de responsabilitats, etc. És a dir, són un bon instrument per regular el funcionament intern de la societat així com la de delimitar les funcions d’adreça de cada soci.

En definitiva, la decisió de constituir una societat limitada, ja no passa pel temor als seus costos inicials sinó a la seva pura conveniència. Si es planteja iniciar un negoci amb un altre soci en el qual van a aportar capitals i vol deixar ben clares les funcions de cadascun d’ells, sí que pot ser convenient constituir la seva societat. Seguidament haurà de plantejar-se si, independentment de l’organització interna de la societat, li sortirà a compte a nivell fiscal en funció dels seus ingressos: tingui en compte que com més baixos siguin els seus ingressos, menys a compte li sortirà constituir-la.

De totes maneres sempre li aconsellarem que s’assessori per un professional perquè tindrà més informació per valorar millor la seva decisió final.

Per |2016-11-23T15:21:36+01:0010 octubre , 2016|Assessoria|0 Comentaris

Sobre l'Autor:

Mario Campos

Deixar un comentari